Escoltar

Avantatges i obligacions

Estratègies de comunicació i avantatges

 • Promoció i augment de la notorietat i el prestigi de l’empresa, que es difondrà a tots els sectors de la comunitat universitària a través dels mitjans que la UIB consideri oportuns.
 • Retorns publicitaris directes, perquè les empreses col·laboradores seran anunciades a la pàgina web de la UIB on es crearà un apartat específic.
 • Realització d’una guia comercial en línia amb les dades de les empreses, on es recolliran: nom comercial, descomptes i avantatges que oferiu a la comunitat universitària, localització de l'empresa, telèfon, pàgina web i adreça electrònica.
 • Difusió contínua i actualitzada en diferents mitjans de la UIB dels descomptes i avantatges que s’ofereixen a la comunitat universitària.
 • Identificació de les empreses col·laboradores amb la imatge corporativa del programa.

Obligacions

 • Les empreses proposaran un descompte tancat prou clar i que no pugui provocar cap errada de comprensió. No es presentaran descomptes genèrics, només si es tracta d'ofertes especials per a la comunitat universitària.
 • Les empreses tindràn la responsabilitat de demanar als membres de la comunitat universitària la seva condició mitjançant la presentació del carnet de la UIB o document acreditatiu.
 • Cada sis mesos es podran actualitzar, millorar o suprimir els avantatges que ofereix l’empresa a la pàgina web UIB-Empreses i a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears (segons recomanació de la comissió de seguiment).
 • En el moment en què la UIB detecti un incompliment de l'acord, l’empresa serà exclosa automàticament del programa i no podrà tornar a participar-hi fins que hagi rectificat l’incompliment de les obligacions marcades.
 • L’empresa no podrà utilitzar la imatge corporativa de la UIB sense una autorització per escrit, en el cas en què s’incompleixi aquesta condició, la UIB es reserva la possibilitat d’emprendre les accions legals que consideri oportunes.
 • La incorporació al programa és totalment gratuïta i voluntària.